Commissies

De Commissie Elementair Zwemmen is verantwoordelijk voor het leszwemmen in alle baden. De commissie zorgt voor opleidingen, organiseert het diplomazwemmen en zorgt voor goed opgeleid en gemotiveerd kader. Dit alles in nauwe samenwerking met de KNZB en de ENVOZ.

Taken:

 • Organisatie leszwemmen
 • Organisatie diplomazwemmen
 • Deelname aan badcommissies
 • Werving (hulp-)instructeurs
 • Organisatie cursussen in eigen beheer
 • Werving deelnemers aan “officiële” cursussen
 • Administratie cursisten
 • Levering jaarplan en -begroting aan bestuur
 • Levering jaarverslag v.w.b. elementair zwemmen
 • Aanleveren en plaatsen gegevens agenda
 • Bijhouden website

Leden:

 • Katinka Brown (voorzitter)
 • William Koolschijn (lid)
 • Paul Krugers (adviseur)
 • Monique Berkhout (lid)
 • Dick Diepens (lid)

E-mail: elementair-des@zwemvereniging-des.nl

De commissie wedstrijdzwemmen is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden, toernooien e.d. Tevens draagt de commissie zorg voor de contacten met de trainers, ouders van zwemmers en de coaches. Tevens zorgt de commissie ook voor de verwerking van uitslagen en de jury e.d. bij zwemwedstrijden.

Taken:

 • Organisatie eigen wedstrijden en regiowedstrijden
 • Organisatie acties werving wedstrijdzwemmers
 • Werving officials en inzetten van officials bij de diverse wedstrijden
 • Afspraken maken met andere verenigingen over wedstrijden
 • Het voeren van overleg met de Regio West (KNZB) over wedstrijdzwemzaken.
 • Het voeren van overleg met de hoofdtrainer wedstrijdzwemmen (De hoofdtrainer wedstrijdzwemmen werkt direct onder verantwoording van het bestuur.)
 • Informatieverstrekking aan de wedstrijdzwemmers en hun ouders.
 • Ledenadministratie voeren voor de wedstrijdzwemmers, het maandelijks controleren van de aangeleverde ledenlijst voor de centrale ledenadministratie, het doorgeven van mutaties aan de ledenadministratie. (b.v. nieuwe wedstrijdleden, opzeggingen wedstrijdleden etc.)
 • Controle, aanvraag, afmeldingen, overschrijvingen startvergunningen.
 • Organisatie “D.E.S. is meer dan zwemmen alleen” zaken
 • Levering jaarplan en -begroting aan bestuur
 • Levering bijdrage beleidsplan en adviseert daarover
 • Maken jaarverslag v.w.b. wedstrijdzwemmen
 • Aanleveren en plaatsen gegevens agenda
 • Adviseert het bestuur inzake aanname en ontslag trainers
 • Adviseert het bestuur bij benoeming van leden van de commissie
 • Bijhouden wedstrijddepot
 • Bijhouden website

Leden van de commissie:


Hoofdtrainer Wedstrijdzwemmen

De hoofdtrainer wordt aangesteld door en werkt onder verantwoording van het bestuur. De hoofdtrainer heeft tenminste 2 keer per jaar een voortgangs- cq. functioneringsgesprek met de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de commissie wedstrijdzwemmen. De hoofdtrainer heeft regelmatig overleg met de trainers van de startgemeenschap. De planning van de startgemeenschap vormt de opdracht van de hoofdtrainer.

E-mail adres: hoofdtrainer@zwemvereniging-des.nl

Hulptrainers
Taakomschrijving (Hulp)Trainer Waterpolo/Wedstrijdzwemmen.

 • De trainer werkt zelfstandig onder de verantwoording van de hoofdtrainer.
 • Hij/zij voert regelmatig overleg over trainingen met de hoofdtrainer.
 • Hij/zij verzorgt de trainingen van de groep wedstrijdzwemmers zowel in de praktijk als in theorie in samenwerking met de hoofdtrainer en andere trainers.
 • Hij/zij verzorgt de opleiding tot wedstrijdzwemmer zowel in de praktijk als in theorie in samenwerking met de hoofdtrainer en andere trainers.
 • Hij/zij controleert regelmatig de aangeleerde slagen bij het elementaire zwemmen en overlegt de bevindingen met de betreffende coördinator. Bij deze gelegenheden heeft de trainer tevens de gelegenheid om te zien of er mogelijke talenten aanwezig zijn, die hij/zij kan uitnodigen voor deelname aan de opleiding tot wedstrijdzwemmer.
 • Hij/zij bezoekt regelmatig de wedstrijden en moet in overleg met de Commissie Waterpolo/Wedstrijdzwemmen ook opgesteld worden als coach/ploegleider bij bepaalde wedstrijden.
 • Hij/zij heeft regelmatig contact met de ouders en individuele zwemmers over de vorderingen en toekomstplanning.
 • Hij/zij draagt zorg voor een goede discipline en geeft de naam “Door Eendracht Sterk” gestalte binnen de groep.

Verantwoording voor:

 • De gang van zaken bij de trainingen.
 • De veiligheid van de zwemmers.
 • Prestaties zwemmers.
 • Het bewaren van de discipline tijdens de trainingen.

Bevoegd tot:

 • Het uitnodigen van zwemmers voor deelname aan de opleiding wedstrijdzwemmen.
 • Het corrigeren van de zwemmers.

De Commissie Waterpolo is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden en toernooien, het op peil houden van de waterpoloteams, het contact houden met de trainers e.d.

Taken:

 • Organisatie eigen wedstrijden
 • Organisatie acties werving waterpoloërs
 • Werving officials en organisatie opleiding W-officials
 • Afspraken maken met andere verenigingen over wedstrijden
 • Het voeren van overleg met de Regio West (KNZB) over waterpolozaken.
 • Het voeren van overleg met de hoofdtrainer waterpolo (De hoofdtrainer waterpolo werkt direct onder verantwoording van het bestuur en levert ieder jaar voor aanvang van het seizoen een jaarplan in bij het bestuur. De commissieleden ontvangen hiervan –mede ter advisering aan het bestuur- via hun voorzitter een exemplaar.)
 • Informatieverstrekking aan de waterpoloërs en hun ouders.
 • Ledenadministratie voeren voor de waterpoloërs, i.c. het maandelijks controleren van de aangeleverde ledenlijst voor de centrale ledenadministratie, het doorgeven van mutaties aan de ledenadministratie. (b.v. nieuwe wedstrijdleden, opzeggingen wedstrijdleden etc.)
 • Controle, aanvraag, afmeldingen, overschrijvingen startvergunningen.
 • Organisatie “D.E.S. is meer dan zwemmen alleen” zaken, in samenwerking met de Jeugdcommissie.
 • Levering jaarplan en -begroting aan bestuur
 • Maken jaarverslag v.w.b. waterpolo
 • Aanleveren en plaatsen gegevens agenda
 • Bijhouden website


Leden:

 • Jeroen Büscher (voorzitter, afgevaardigde bestuur)
 • Patrick Bronwasser
 • Martijn van Mierlo


E-mail: waterpolo@zwemvereniging-des.nl

Hoofdtrainer Waterpolo
De hoofdtrainer wordt aangesteld door en werkt onder verantwoording van het bestuur. Hij/zij verzorgt ieder seizoen een jaarplan waaruit afgelezen kan worden hoe de opbouw in het betreffende seizoen moet verlopen. Dit jaarplan wordt bij aanvang van het seizoen ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur. Het goedgekeurde jaarplan vormt de opdracht aan de hoofdtrainer voor dat betreffende seizoen. De hoofdtrainer heeft tenminste 2 keer per jaar een voortgangs- cq. functioneringsgesprek met de voorzitter van het bestuur en de commissaris wedstrijdzwemmen. Jaarlijks zal na afloop van de competitie ook het jaarplan en het seizoen worden geëvalueerd in aanwezigheid van de overige trainers.

Deze commissie behartigt alle PR gerelateerde zaken van de zwemvereniging. Zoals bijv. de website, sponsors e.d. Verder werkt de PR nauw samen met de jeugdcommissie.

Taken:

 • Aanleveren en plaatsen gegevens agenda
 • Bijhouden van site op Internet
 • Levering administratieve voorzieningen als briefpapier, enveloppen, stickers, hoesjes, lidmaatschapskaarten, inschrijfformulieren etc.
 • Werving adverteerders en sponsors
 • Informatieverstrekking aan nieuwe adverteerders en sponsors
 • Onderhouden van contacten met sponsors en hoofdsponsor
 • Verzorging kledinglijn en deze up to date houden middels duidelijke afspraken met leveranciers of sponsors.
 • Ondersteunende hulp bieden bij organisatie evenementen e.d. andere commissies en/of bestuur.
 • Leveren jaarplan en -begroting aan bestuur
 • Levering jaarverslag v.w.b. de commissie P.R.


Leden:

 • Perry Hayen (voorzitter)


E-mail: pr@zwemvereniging-des.nl