Rechten & plichten van de leden

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van DES wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Dit betekent dat het lidmaatschap nooit automatisch eindigt na het behalen van een diploma of iets dergelijks. Lees verder onder “Afmelding”.

Contributie
DES heeft voor haar diverse zwemtakken een verschillend contributiesysteem.

De contributie is als volgt opgebouwd:
Alle kosten van de vereniging zoals badhuur e.d. worden over een jaar opgeteld, dit totaal wordt door 12 gedeeld en gedeeld door het gemiddeld aantal leden. Dit betekent dat er iedere maand contributie wordt geheven, ook in de zomermaanden wanneer de reguliere trainingen en de lessen niet doorgaan. Overigens is er altijd een zwembad beschikbaar waar u dan vrij kunt zwemmen gedurende de zomervakantie, inclusief de naaste familieleden.  Welke baden er in de zomervakantie open zijn voor vrij zwemmen staat in de zomermaanden op de website te lezen.

De huidige contributiebedragen vindt u hier.
De contributie gaat in op de 1e dag van de maand waarin men gaat zwemmen.

Jaarlijks wordt in de maand januari (of bij de 1e incasso voor nieuwe leden) de contributie voor het KNZB-lidmaatschap geïnd.

Administratiekosten
Inschrijven per nieuw lid: eenmalig € 10,00.

Contributie Ooievaarspas
DES verleent een korting op de contributie van 100% voor houders van een Ooievaarspas tot 18 jaar, houders van een Ooievaarspas van 18 jaar en ouder krijgen 50% korting.

Er is wel een maximum aan verbonden: tot 18 jaar geldt een maximumkorting van € 26,- per maand en voor leden van 18 jaar en ouder een maximumkorting van € 13,00 per maand

Voor sporters (wedstrijdzwemmen en waterpolo) zijn deze bedragen respectievelijk € 27,50 en € 13,75.

LET OP: is uw Ooievaarspas niet meer geldig dan dient u dit direct te melden aan de ledenadministratie via ledenadministratie@zwemvereniging-des.nl of via het tafeltje in uw zwembad. De contributie zal na het verlopen van uw pas weer betaald moeten worden via uw eigen rekening, geef dit dus tijdig door om betalingsachterstanden te voorkomen.

U dient de Ooievaarspas bij ieder bezoek aan het zwembad bij u te hebben. De Ooievaarspas dient wekelijks – op verzoek – getoond te kunnen worden.

Ook voor houders van de Ooievaarspas gelden bij inschrijving de eenmalige administratiekosten van € 10,00.

De KNZB-contributie wordt alleen voor elementair zwemmers voor 50% vergoed.

Aandachtspunten
Aandachtspunt voor het elementair zwemmen en de sporttakken.
Er kan alleen diploma gezwommen worden indien alle contributie betaald is, ook die van de lopende contributieperiode. Op tijd betalen is de verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de ledenadministratie.

Bij ingang van de nieuwe contributieperiode wordt, indien er nog niet betaald is, de achterstand verhoogd met de nieuwe contributie.

Ongeveer binnen een week na het begin van de contributieperiode krijgt iedereen met een achterstand een herinnering. Hieraan zijn kosten verbonden. Per maand achterstand wordt een bedrag van € 5,- administratiekosten gerekend.

Leden met een achterstand van de vorige periode ontvangen twee weken na het verlopen van de betalingsdatum van de herinnering een brief met daarin de laatste mogelijkheid tot betalen en de aankondiging dat, indien er niet betaald wordt, de zwemlessen, trainingen e.d. worden gestopt. Na betaling van de achterstand zal door de penningmeester weer toestemming worden verleend tot het volgen van de zwemles en/of trainingen.

Alleen door de penningmeester kunnen er afspraken over een afbetalingsregeling gemaakt worden.

Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven alle openstaande betalingsverplichtingen van kracht.

Lid worden bij een andere bij de KNZB aangesloten verenging kan pas geschieden als aan alle verplichtingen is voldaan.

Openstaande contributie kunt u overmaken op rekeningnummer NL86INGB0002941258 t.n.v. ZWEM- EN POLOVERENIGING DES te Rijswijk o.v.v. het factuurnummer en het lidnummer.

Afmelding
Afmelding van het lidmaatschap alleen via e-mail: ledenadministratie@zwemvereniging-des.nl.

U ontvangt altijd een bevestigingsmail.

Indien u niet over e-mail beschikt kunt u dit melden bij onze administrateur aan het tafeltje in het zwembad. U kunt dan ter plekke een formulier “Afmelding lidmaatschap” invullen. U krijgt dan een “Bewijs afmelding lidmaatschap” mee. Bewaart u dit dan zorgvuldig, zodat u – als er onverhoopt iets misgaat met de afmelding – dit bewijs kunt overleggen.

Houdt u er ook rekening mee dat DES volgens de statuten een opzegtermijn heeft van 1 volle kalendermaand. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld op 21 november een afmelding doet, dat de maand december als opzegtermijn geldt. Het lidmaatschap is dan op 1 januari geëindigd.

Uw afmelding is gelijk een intrekking van de machtiging tot automatische incasso van de contributie. U hoeft dit dus niet nog eens afzonderlijk te doen.