smalle_banner1.jpg

Opkomende activiteiten

Geen gebeurtenissen gevonden

Helaas heeft de KNZB wat besluiten genomen / moeten nemen mbt het huidige Corona beleid wat 26/11/2021 is medegedeeld in de persconferentie door het kabinet.
Een aantal zaken worden / zijn aangepast.
In onderstaande link kan u de informatie / besluiten vanuit de KNZB lezen.
Onze verhuurder van zwembadwater, de gemeente Den Haag, moet zich houden aan de maatregelen.
Zij denken echter zoveel mogelijk met ons mee bij het vinden van oplossingen.
 
In het onderstaande schema leest u wat de gevolgen zijn voor de periodes waarin DES zwemlessen geeft.
Bad Tijd Maatregel Oplossing
       
Blinkerd zaterdag 08:00 tot 08:45 geen  
  08:45 tot 09:30 geen  
       
Blinkerd zondag 08:45 tot 09:30 geen  
       
Waterthor dinsdag 17:00 tot 17:45 vervalt Blinkerd zaterdag, 1e periode
  17:45 tot 18:30 vervalt Blinkerd zaterdag, 2e periode
  volwassenen vervalt nog niet bekend
       
Overbosch vrijdag 16:15 tot 17:00 tot 16:55  
  17:00 tot 17:45 vervalt Overbosch vrijdag, 16:15 tot 16:55
 
Zoals u kunt zien vervallen de zwemlessen op dinsdag en de 2e lesperiode op vrijdag.
Gelukkig kunnen wij de leerlingen een oplossing geven door vervangend water aan te bieden.
Hierdoor zal ook de contributie gewoon doorlopen.
 
Indien u verder nog vragen heeft kunt u voor de desbetreffende afdeling een e-mail sturen naar:
- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Binnen afzienbare tijd gaan we voor onze leszwemmers weer diplomazwemmen.

Wanneer en waar kunt u lezen op: https://www.zwemvereniging-des.nl/leszwemmen/diplomazwemmen

 

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op 28 maart 2019 zijn de contributies per 1 april 2019 vastgesteld.

Voor de nieuwe bedragen, zie: http://www.zwemvereniging-des.nl/lidmaatschap/contributie

 

DES heeft naast het aanbieden van sport/zwemlessen, ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. DES voert hierin een preventief beleid en vergroot hiermee de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. 
 

Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen. Als begeleider is het verplicht een VOG te kunnen overleggen en dit iedere 5 jaar te herhalen. 
 

DES merkt iedereen aan als begeleider wie te maken krijgt met minderjarigen die zwemles volgen of sport (waterpolo, wedstrijdzwemmen) beoefenen of aan een andere verenigingsactiviteit meedoen, zoals onder andere bestuurs- en commissieleden, instructiekader, hulpouders, trainers, juryleden (zowel bij waterpolo als wedstrijdzwemmen). 
 

Iedere begeleider moet een verklaring ondertekenen met de volgende gedragsregels (onder ‘sporter’ wordt ook verstaan de leden die zwemles krijgen): 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens zwemlessen, training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 
De Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van DES heeft Mina Siriram en Roy Boersma aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP).
Zij fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij bieden een luisterend oor, geven raad, nemen desgewenst actie en en verwijzen eventueel door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

U kunt hen bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Het is mogelijk om via de site van DES (http://www.zwemvereniging-des.nl/) lid te worden van de VriendenLoterij door een klik op het logo van de VriendenLoterij.
U maakt dan kans op mooie prijzen en tegelijkertijd steunt u DES.

Voor iedereen die al lid is van de VriendenLoterij is het ook mogelijk om DES te steunen, hiervoor kunt u bellen met 020-6776880 en dan doorgeven dat u DES (nr 9941) wilt steunen.

DES hoopt van dit geld nieuw materiaal voor de 3 zwemtakken te kunnen kopen. U kunt hier o.a. denken aan waterpolo-caps, waterpoloballen, zwemschoentjes voor elementaire lessen, zoomers voor de afdeling wedstrijdzwemmen.

Vriendelijk dank voor uw steun!
Het bestuur.

Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op www.denhaagopmaat.nl/ooievaarspas kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.

U ontvangt niet elk jaar een nieuwe pas, maar let u wel op dat u tijdig opnieuw een aanvraag indient?

Voor 2015 behoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

 

BAANRECORDS BRAKEBOER TROFEE      
       
500 meter vrije slag jongens min. 6 en later Feico de Jonge 2018 7.34.93
500 meter vrije slag meisjes jun 1 en later Kim Oudendijk 2018 7.20.95
2500 meter vrijeslag heren jeugd 1 en ouder Timo Dinkelberg 2018 29.52.70
2500 meter vrije slag heren 12-15 jaar Lars Bottelier 2013 31.30.79
2500 meter vrije slag dames jeugd 1 en ouder Samantha van Vuure 2018 32.15.26
2500 meter vrije slag dames jun 3 en later Imani de Jong 2016 32.20.81
2000 meter schoolslag heren senioren open Pieter Pijnenburg 2014 32.12.54
2000 meter schoolslag dames senioren open Annemarie Meijer 2014 35.25.03
10000 meter vrije slag heren senioren open Marcel Schouten 2012 2.00.23.84
10000 meter vrije slag dames senioren open Leonie van Noort 2014 2.09.22.33
5000 meter vrije slag heren senioren open Olivier Jans 2018 1.00.06.60
5000 meter vrije slag dames senioren open Samantha van Vuure 2018 1.06.41.78
7500 meter vrije slag heren senioren open Stijn Avezaat 2015 1.35.20.36
7500 meter vrije slag dames senioren open Serena Stel 2015 1.39.56.46

Met de richtlijn 95/46/EG Algemene verordening gegevensbescherming ingaande 24 mei 2016 is bepaald dat aan de verwerking van persoonsgegevens met ingang van 25 mei 2018 aan een aantal eisen moet worden voldaan.

Dit document heeft tot doel te beschrijven op welke wijze DES invulling geeft aan de eisen van de verordening.

Privacyverklaring:

DES hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

DES verwerkt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn, voor het functioneren van de vereniging, ten behoeve van publiciteit over de prestaties van (leden van) de vereniging, ter ondersteuning van de leden van de vereniging in het bereiken van hun (sportieve) zwemsport, voor verslaglegging en geschiedschrijven over activiteiten van leden en de vereniging en/of om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. Persoonsgegevens worden door DES alleen verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen zoals die voortvloeien uit haar statuten.

DES houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals hierboven beschreven;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • In het bezit zijn van een verwerkingsovereenkomst met de KNZB voor het gebruik van het ledenadministratieprogramma Sportlink.

Verwerking van persoonsgegevens van leden.

De vereniging verwerkt persoonsgegevens teneinde:

 1. vast te kunnen stellen wie lid zijn van de vereniging;
 2. financiële verplichtingen te kunnen verwerken en te kunnen innen, waaronder de noodzakelijke administratie voor automatische incasso;
 3. te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte bewaartermijn voor de financiële administratie van zeven jaar en de eisen die de wet aan deze administratie stelt;
 4. leden in staat te stellen zwemdiploma’s te behalen;
 5. deel te nemen aan (sport-)activiteiten van de vereniging;
 6. deel te nemen aan sportactiviteiten bij andere organisaties waarvoor de vereniging leden inschrijft die hebben aangegeven aan die activiteiten te willen deelnemen; hiervoor worden noodzakelijke gegevens ook verstrekt aan die andere organisaties;
 7. kader te kunnen begeleiden, op te leiden en in te zetten;
 8. te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van subsidieverstrekking (al dan niet indirect via KNZB en NOC/NSF);
 9. geschiedschrijving van de vereniging te kunnen verrichten, daaronder begrepen doch niet uitputtend beschreven de wettelijk verplichte jaarverslagen voor de algemene ledenvergadering, persverklaringen, wedstrijdverslagen en de publicatie van wedstrijdresultaten op de website van de vereniging en in social media uitingen van de vereniging, foto’s behorende bij evenementen van de vereniging en wedstrijden en evenementen waaraan is deelgenomen;
 10. te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen vastgelegd in nationale of internationale wetgeving.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is:

De overeenkomst vastgelegd met het lidmaatschapsformulier.

Vastgelegde gegevens

Gegevens die worden vastgelegd zijn in ieder geval voor zover van toepassing:

 1. Naam (N)
 2. Adres (A) en woonplaats (W)
 3. E-mailadres (E), telefoonnummer(s) (T)
 4. Geboortedatum
 5. Bankrekeningnummer voor het voldoen aan de financiële verplichtingen
 6. Toestemmingsbewijs om gegevens te verwerken
 7. Begindatum en einddatum lidmaatschap
 8. Statuswijzigingen lidmaatschap
 9. Gegevens over taken en functies vervuld binnen de vereniging (taak, begindatum en einddatum)
 10. Gegevens van behaalde prijzen en erkenningen met datum van uitreiken
 11. Gegevens over zwem- en zwemsportdiploma’s
 12. Wedstrijdresultaten
 13. Startnummer
 14. Pasfoto, indien noodzakelijk voor deelname aan sportactiviteiten en van kaderleden en officials
 15. Contactgegevens van ouders/voogd(en) bij minderjarigen
 16. Foto’s van activiteiten, evenementen en wedstrijden

De persoonsgegevens worden door DES opgeslagen ten behoeve van eerdergenoemde verwerking(en) en bewaard conform de wettelijke termijnen.

Alleen actuele gegevens genoemd onder 1, 2 en 3 worden bewaard, verouderde gegevens worden vernietigd op basis van opgave van het lid; ten behoeve van reünies worden op het centraal secretariaat de betreffende gegevens van oud leden bewaard.

Gegevens genoemd onder 12 worden na beëindiging van het lidmaatschap vernietigd.

Gegevens genoemd onder 16 worden vernietigd bij meerderjarig worden van het betreffende lid.

Van alle overige gegevens wordt na beëindiging van het lidmaatschap beoordeeld of deze behouden moeten blijven ten behoeve van geschiedschrijving of reünies. Indien dit niet het geval is worden de gegevens na uiterlijk 6 maanden vernietigd.

Overzicht van verwerkingen:

 1. In het door de KNZB beschikbaar gestelde ledenadministratieprogramma Sportlink wordt de ledenadministratie gevoerd volgens de eisen en randvoorwaarden gesteld door de KNZB. Deze administratie ondersteunt tevens de wettelijke verplichtingen die er zijn in verband met subsidieverstrekking binnen de (zwem)sport.
 2. De afdelingen binnen de vereniging houden elk hun eigen deel-ledenbestand bij in computerbestanden.
 3. De penningmeester beheert het archief van de machtigingen voor de financiële administratie die in Sportlink worden vastgelegd.
 4. De afdelingen binnen de vereniging voeren het archief van de wedstrijdresultaten, foto’s van activiteiten, evenementen en wedstrijden.
 5. De sportafdelingen bewerken gegevens voor het inschrijven voor wedstrijden en evenementen en maken daarbij gebruik van hiervoor door de organiserende instanties beschikbaar gestelde programmatuur. Belangrijkste applicaties hierbij zijn voor wedstrijdzwemmen Splash, voor schoonspringen is dit o.a. Diverecorder, voor waterpolo Sportlink en bij synchroonzwemmen het daarvoor beschikbare computerprogramma van de regio West van de KNZB. Hierbij worden alleen de gegevens: naam, vereniging, geboortedatum en startnummer beschikbaar gesteld.
 6. De penningmeester verwerkt gegevens voor het functioneren van de incasso administratie en zijn reguliere financiële administratie.
 7. Gegevens worden verwerkt voor geschiedschrijving, jaarverslagen en publicaties over behaalde resultaten.

Databescherming:

 1. Computers van kaderleden van de vereniging die gebruikt worden voor gegevensverwerking dienen te zijn voorzien van een erkend antivirusprogramma dat is bijgewerkt tot de laatste versie en een wachtwoord om met de computer werkzaamheden te kunnen verrichten.
 2. Toegang tot Sportlink is beperkt tot personen, die betrokken zijn bij de ledenadministratie en de financiële administratie, die in het bezit worden gesteld van een persoonlijke toegangscode met wachtwoord.
 3. Gegevens met brondata worden in beginsel niet in een cloud oplossing bewaard. Het bestuur kan hier voor specifieke gevallen besluiten van af te wijken. In dat geval worden de bestanden met een password beschermd, wordt door het bestuur vastgesteld wie van de bestanden gebruik mogen maken en welke gegevens in het betreffende bestand mogen worden opgenomen.
 4. De kaderleden maken periodiek (tenminste twee maal per jaar) een back-up van de gegevens waarbij de vorige back-up wordt gewist.

Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens:

Op het inschrijfformulier wordt expliciet opgenomen dat gegevensverwerking zal plaats vinden en dat het recht bestaat op inzage, correctie, overdracht, informatie en vergetelheid.

Als tekst wordt daarvoor gebruikt:

Ondergetekende, en bij kinderen jonger dan 18 jaar getekend door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger, geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op een wijze zoals noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging, publiciteit over de prestaties van leden van de vereniging op de website en via andere media, ter ondersteuning van de leden van de vereniging in het bereiken van hun sportieve doelen en/of om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen in overeenstemming met de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website van de vereniging DES(www.zwemvereniging-des.nl).
Het lid heeft het recht op inzage in de vastgelegde gegevens, correctie van onjuiste vastleggingen, van overdracht en vergetelheid. Correspondentie hierover vindt plaats door tussenkomst van de secretaris van de vereniging (secretaris@zwemvereniging>-des.nl).

Inschrijven voor Open Water wedstrijden doet u via het On Line Open Water Inschrijf Systeem OLOWIS.

Dit systeem kunt u bereiken via http://olowis.translan.nl

Ook buitenlandse zwemmers kunnen inschrijven via OLOWIS maar voor de IJsselmeer-Zwemmarathon kunnen zij dit ook doen via het speciale registratie formulier (zie de bijlagen) Ook zij dienen te beschikken over een licentie voor wedstrijdzwemmers van een nationale zwembond die aangesloten is bij de FINA

Voor de Brakeboer Trofee en de Ijsselmeer Zwemmarathon kunnen secretariaten ook inschrijven via de onderstaande inschrijfbestanden van Splash.

Voor het inschrijven op wedstrijdnummers heeft u een geldig KNZB startvergunningsnummer nodig. Voor leden van de Nederlandse Triatlon Bond (NTB) is het ook mogelijk om in te schrijven. Hiervoor moeten zij een startvergunningsnummer aanvragen bij de NTB.

Prestatietochten zijn apart aangegeven in OLOWIS. Hier kan iedereen op inschrijven.

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand 2019-07-21Medemblik-10e_Brakeboer_Trofee.lxfUItnodiging BT 2019 splash[ ]1 kB875 Downloads
Bewaar het bestand 2019-08-17-IJsselmeer-DES-NK Marathonzwemmen.lxfuitnodiging IJZM 2019 splash[ ]1 kB766 Downloads
Bewaar het bestand 20190721 medemblik_V01.pdfadvertentie BT 2019[ ]245 kB810 Downloads
Bewaar het bestand 20190817-stavoren-medemblik IJZM V04.pdfadvertentie IJZM 2019[ ]372 kB902 Downloads
Bewaar het bestand Programma en bepalingen NK Marathon 2018.pdfProgramma en bepalingen NK Marathonzwemmen 2018[ ]229 kB1231 Downloads
Bewaar het bestand registratie ijsselmeer.pdfregistratieformulier IJZM[ ]111 kB882 Downloads

Deze commissie behartigd alle zaken rondom de open water wedstrijden in Medemblik

Taken:
- Organisatie Zwemmarathon Stavoren-Medemblik
- Organisatie Brakeboer Trofee
- Ontwikkeling nieuwe initiatieven betreffende open water wedstrijden in Medemblik

Leden:
Voorzitter                          - Rob Nannes
Vice Voorzitter                   - Jack Brakeboer
Secretaris/Penningmeester  - Rutie Breebaart
Wedstrijdsecretaris             - Cor de Bruin
Lid                                    - Gooitzen v.d. Schaaf
Lid                                    - Kees Breebaart
Lid                                    - Robert van Vuuren

 

 

Masters zijn wedstrijdzwemmers van 20 jaar en ouder. "Een leven lang zwemmen"is hier het motto. Net als bij het wedstrijdzwemmen staat het zwemmen van scherpe tijden ook hier centraal. Maar het plezier en genieten van de sportbeleving is hier nog meer aanwezig.

Bij DES zijn er aparte trainingen voor Masters maar ook voor trimzwemmers. Deze laatste categorie doet mee voor de noodzakelijke  lichaamsbeweging maar doet niet mee met de speciale masterwedstrijden. 

Lid worden van de groep masters bij D.E.S? Klik hier.

Wedstrijdzwemmen is een intensieve sport. Er moet veel getraind worden om scherpe tijden te kunnen neerzetten. D.E.S. stimuleert haar leden om aan deze wedstrijdsport deel te nemen en hier veel voldoening en plezier aan te beleven.

 

Resultaten uit het verleden zijn ook hier helaas geen garantie voor de toekomst. Toch is het goed om de geweldige resultaten zoals Nederlandse Kampioenen die D.E.S. voortgebracht heeft niet uit het oog te verliezen.

 

D.E.S. wedstrijdzwemmen heeft leden die regelmatig wedstrijden zwemmen, maar ook zijn wij een club waar leden die af en toe een wedstrijd willen zwemmen van harte welkom zijn.

De club is niet alleen bezig met het streven naar de beste tijden maar ook naar saamhorigheid en gezelligheid voor onze leden.

Lijkt het jou leuk om lid te zijn van een zwemclub die Door Eendracht Sterk als uitgangspunt heeft?

 
Lid worden van de wedstrijdgroep bij D.E.S.? Klik hier

 

DAMES

25 meter rugslag

≤ 10 jaar

Isobel Rowing

20.50

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

Denise Nannes

18.09

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

 

 

 

16 jaar

 

 

 

17 jaar

 

 

 

dames

Chantal Enkorama Coffie

15.79

 

 

 

 

HEREN

25 meter rugslag

≤ 10 jaar

Marciano Lynch

19.04

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

 

 

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

 

 

 

16 jaar

 

 

 

17 jaar

 

 

 

heren

 

 

 

 

 

 

DAMES

50 meter rugslag

≤ 10 jaar

Georgette Cox

37.60

 

11 jaar

Georgette Cox

37.60

 

12 jaar

Denise Nannes

36.04

 

13 jaar

Denise Nannes

36.04

 

14 jaar

Veronique Swillens

34.00

 

15 jaar

Veronique Swillens

34.00

 

16 jaar

Veronique Swillens

33.59

 

17 jaar

Veronique Swillens

33.59

 

dames

Chantal Enkorama Coffie

31.62

 

 

 

 

HEREN

50 meter rugslag

≤ 10 jaar

Marciano Lynch

37.09

 

11 jaar

Marciano Lynch

36.34

 

12 jaar

Marciano Lynch

35.44

 

13 jaar

Philippe Rivard 1993

31.85

 

14 jaar

Philippe Rivard 1993

30.86

 

15 jaar

Max Punt

29.02

 

16 jaar

Max Punt

29.02

 

17 jaar

Alf van der Knoop

??

 

heren

Alf van der Knoop

28.37

 

 

 

 


DAMES

100 meter rugslag

≤ 10 jaar

Georgette Cox

1.21.10

 

11 jaar

Georgette Cox

1.21.10

 

12 jaar

Veronique Swillens

1.16.00

 

13 jaar

Veronique Swillens

1.16.00

 

14 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

1.13.59 S

17-11-2013 Amsterdam

15 jaar

Sterre Keller 1999

1.10.74 S

10-01-2015 Alblasserdam

16 jaar

Sterre Keller 1999

1.10.74 S

10-01-2015 Alblasserdam

17 jaar

Sterre Keller 1999

1.10.74 S

10-01-2015 Alblasserdam

dames

Chantal Enkorama Coffie

1.09.62

 

 

 

 

HEREN

100 meter rugslag

≤ 10 jaar

Marciano Lynch

1.24.44

 

11 jaar

Marciano Lynch

1.18.52

 

12 jaar

Marciano Lynch

1.15.34

 

13 jaar

Philippe Rivard 1993

1.07.02

 

14 jaar

Philippe Rivard 1993

1.04.94

 

15 jaar

Alf van der Knoop

1.03.70

 

16 jaar

Raymond van de Merwe 1986

1.02.51

 

17 jaar

Alf van der Knoop

 

 

heren

Alf van der Knoop

59.01

 

 

 

 

DAMES

200 meter rugslag

≤ 10 jaar

Mary Kate Farrell 2004

3.12.75 S

29-11-2014 Den Haag

11 jaar

Sterre Keller 1999

2.56.14 S

20-03-2011 Den Haag

12 jaar

Veronique Swillens

2.43.90

 

13 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

2.39.26 S

12-01-2013 Den Haag

14 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

2.33.16 S

01-12-2013 Den Haag

15 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

2.32.64 S

10-01-2015 Alblasserdam

16 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

2.32.64 S

10-01-2015 Alblasserdam

17 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

2.32.64 S

10-01-2015 Alblasserdam

dames

Maaike van den Brand

2.31.69

 

 

 

 

HEREN

200 meter rugslag

≤ 10 jaar

Marciano Lynch

2.54.58

 

11 jaar

Marciano Lynch

2.54.58

 

12 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

2.42.08 S

14-04-2013 Den Haag

13 jaar

Philippe Rivard 1993

2.24.75

 

14 jaar

Philippe Rivard 1993

2.20.59

 

15 jaar

Alf van der Knoop

2.17.40

 

16 jaar

Raymond van de Merwe 1986

2.10.71

 

17 jaar

Alf van der Knoop

 

 

heren

Alf van der Knoop

2.08.40

 

 

 

 


DAMES

25 meter schoolslag

≤ 10 jaar

Oliwia Romanowska 2004

20.11

23-11-2014 Wassenaar

11 jaar

Oliwia Romanowska 2004

20.11

23-11-2014 Wassenaar

12 jaar

 

 

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

 

 

 

16 jaar

 

 

 

17 jaar

 

 

 

dames

Drian van der Woude

17.66

 

 

 

 

HEREN

25 meter schoolslag

≤ 10 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

22.68 S

31-10-2010 Den Haag

11 jaar

Martin Uffen

22.54

 

12 jaar

Nika Tchikhinachvili 2001

21.38 S

13-04-2013 Delft

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

 

 

 

16 jaar

 

 

 

17 jaar

 

 

 

heren

 

 

 

 

 

 

DAMES

50 meter schoolslag

≤ 10 jaar

Jolanda de Jong

42.40

 

11 jaar

Jolanda de Jong

42.40

 

12 jaar

Kimberly Nannes

40.87

 

13 jaar

Bonnie van de Graaf

39.50

 

14 jaar

Anouk de Vreede

38.42

11-10-2015 Roosendaal

15 jaar

Ilse Rynja 1998

36.23 L

02-03-2014 Amsterdam

16 jaar

Ilse Rynja1998

34.81 S

28-06-2015 Amsterdam

17 jaar

Ilse Rynja1998

33.96 S

31-10-2015 Tilburg

dames

Ilse Rynja1998

33.96 S

31-10-2015 Tilburg

 

                    

 

HEREN

50 meter schoolslag

≤ 10 jaar

Billy Heystek

42.90

 

11 jaar

Billy Heystek

42.90

 

12 jaar

Elliot Falces 1998

37.51 S

13-03-2011 Den Haag

13 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

36.86 S

04-01-2014 Den Haag

14 jaar

Alf van der Knoop

34.90

 

15 jaar

Robert Taal

33.45

 

16 jaar

Alf van der Knoop

32.39

 

17 jaar

Alf van der Knoop

32.39

 

Heren

Alf van der Knoop

29.97       

 

 

 

 

DAMES

100 meter schoolslag

≤ 10 jaar

Jolanda de Jong

1.29.60

 

11 jaar

Jolanda de Jong

1.29.60

 

12 jaar

Petra Trijsenaar

1.25.00

 

13 jaar

Petra Trijsenaar

1.25.00

 

14 jaar

Amelie Nicou

1.23.08

 

15 jaar

Ilse Rynja 1998

1.18.89 S

08-03-2014 Rotterdam

16 jaar

Ilse Rynja 1998

1.14.78 S

07-11-2014 Tilburg ONK

17 jaar

Ilse Rynja 1998

1.14.78 S

07-11-2014 Tilburg ONK

Dames

Yvonne Gerritsen

1.13.76

 

 

 

 

HEREN

100 meter schoolslag

≤ 10 jaar

Billy Heystek

1.31.70

 

11 jaar

Billy Heystek

1.31.70

 

12 jaar

Elliot Falces 1998

1.19.89 S

30-01-2011 Terneuzen

13 jaar

Elliot Falces 1998

1.15.95 S

19-05-2012 ‘s Gravenzande

14 jaar

Alf van der Knoop 1983

1.14.40

 

15 jaar

Alf van der Knoop 1983

1.12.38

 

16 jaar

Robert Taal

1.09.47

 

17 jaar

Robert Taal

1.09.47

 

Heren

David uit den Boogaard 1982

1.04.69

04-10-2015

 

 

 

DAMES

200 meter schoolslag

≤ 10 jaar

Mary Kate Farrell 2004

3.42.99 S

20-12-2014 Den Haag

11 jaar

Kimberly Nannes

3.22.17

 

12 jaar

Petra Trijsenaar

3.01.40

 

13 jaar

Petra Trijsenaar

3.01.40

 

14 jaar

Amelie Nicou

2.56.96

 

15 jaar

Ilse Rynja 1998

2.49.83 L

21-06-2014 Amsterdam NJJK

16 jaar

Ilse Rynja 1998

2.44.78 S

07-11-2014 Tilburg ONK

17 jaar

Ilse Rynja 1998

2.42.08 S

30-10-2015 Tilburg

Dames

Yvonne Gerritsen

2.39.52

 

 

 

 

HEREN

200 meter schoolslag

≤ 10 jaar

Randy Wajwakana

3.36.97

 

11 jaar

Randy Wajwakana

3.23.07

 

12 jaar

Elliot Falces 1998

2.55.75 S

14-05-2011 ‘s Gravenzande

13 jaar

Elliot Falces 1998

2.51.27 L

16-06-2012 Drachten

14 jaar

Elliot Falces 1998

2.42.64 S

12-01-2013 Den Haag

15 jaar

Robert Taal

2.41.64

 

16 jaar

Alf van der Knoop 1983

2.40.30

 

17 jaar

Alf van der Knoop 1983

 

 

Heren

David uit den Boogaard 1982

2.29.27 lb

12-04-2015 Den Haag

 

 

 

 

 

DAMES

25 meter vlinder

≤ 10 jaar

Isobel Bowring

17.33

 

11 jaar

Isobel Bowring

17.33

 

12 jaar

 

 

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

 

 

 

16 jaar

Renee Guijt

14.19

 

17 jaar

 

 

 

Dames

Chantal Enkorama Coffie 1987

13.96

 

 

 

 

HEREN

25 meter vlinderslag

≤ 10 jaar

Marciano Lynch

19.11

 

11 jaar

Marciano Lynch

19.11

 

12 jaar

 

 

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

 

 

 

16 jaar

 

 

 

17 jaar

 

 

 

Heren

Niels Baron

13.54

 

 

 

 

DAMES

50 meter vlinderslag

≤ 10 jaar

Monique Rosbergen

36.80

 

11 jaar

Sterre Keller 1999

36.09 S

10-04-2011 ‘s Gravenzande

12 jaar

Marjolein de Vries

33.00

 

13 jaar

Marjolein de Vries

33.00

 

14 jaar

Marjolein de Vries

32.00

 

15 jaar

Marjolein de Vries

32.00

 

16 jaar

Veronique Swillens

29.14

 

17 jaar

Veronique Swillens

29.14

 

Dames

Maaike van den Brand

26.62

 

 

 

 

HEREN

50 meter vlinderslag

≤ 10 jaar

Marciano Lynch

38.98

 

11 jaar

Marciano Lynch

34.87

 

12 jaar

Jakub Foytl

33.25

 

13 jaar

Nika Tchikhinachvili 2001

29.00 L

20-02-2015 Den Haag

14 jaar

Nika Tchikhinachvili 2001

29.00 L

20-02-2015 Den Haag

15 jaar

Robert Taal

27.96

 

16 jaar

Marcel Thijsse

27.73

 

17 jaar

Marcel Thijsse

27.73

 

heren

Marcel Thijsse

25.56

 

 

 

 

DAMES

100 meter vlinderslag

≤ 10 jaar

Georgette Cox

1.20.90

 

11 jaar

Georgette Cox

1.20.90

 

12 jaar

Marjolein de Vries

1.12.00

 

13 jaar

Marjolein de Vries

1.12.00

 

14 jaar

Marjoelein de Vries

1.08.00

 

15 jaar

Marjoelein de Vries

1.08.00

 

16 jaar

Ingrid Politiek

1.07.20

 

17 jaar

Ingrid Politiek

1.07.20

 

dames

Maaike van den Brand

1.05.48

 

 

 

 

HEREN

100 meter vlinderslag

≤ 10 jaar

Frans Koper

1.26.70

 

11 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

1.25.90 S

18-03-2012 Den Haag

12 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

1.14.10

 

13 jaar

Nika Tchikhinachvili 2001

1.06.01 S

30-01-2015 Amsterdam

14 jaar

Erik de Vogel

1.03.40

 

15 jaar

Robert Taal

1.01.30

 

16 jaar

Robert Taal

1.00.43

 

17 jaar

Robert Taal

1.00.43

 

heren

Marcel Thijsse

58.20

 

 

 

 

DAMES

200 meter vlinderslag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

Marjolein de Vries

2.41.50

 

13 jaar

Marjolein de Vries

2.41.50

 

14 jaar

Marjolein de Vries

2.30.80

 

15 jaar

Marjolein de Vries

2.30.80

 

16 jaar

Ingrid Politiek

2.23.40

 

17 jaar

Ingrid Politiek

2.23.40

 

Dames

Ingrid Politiek

2.23.40

 

 

 

 

HEREN

200 meter vlinderslag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

Marciano Lynch 1994?

3.31.26

 

12 jaar

Frank de Vogel

2.26.40

 

13 jaar

Frank de Vogel

2.26.40

 

14 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

2.22.90

 

15 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

2.22.90

 

16 jaar

Erik de Vogel

2.16.90

 

17 jaar

Raymond v.d. Merwe

 

 

Heren

Raymond v.d. Merwe

2.06.34

 

 

 

 

DAMES

25 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Isobel Bowring

14.91

 

11 jaar

Isobel Bowring

14.91

 

12 jaar

 

 

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

 

 

 

16 jaar

 

 

 

17 jaar

 

 

 

Dames

Drian van der Woude

13.20

 

 

 

 

HEREN

25 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Marciano Lynch 1994

15.12

 

11 jaar

Marciano Lynch 1994

15.12

 

12 jaar

Marciano Lynch 1994

13.18

 

13 jaar

Marciano Lynch 1994

13.18

 

14 jaar

Marciano Lynch 1994

13.18

 

15 jaar

Tino Kerkhof

12.70

 

16 jaar

Tino Kerkhof

12.70

 

17 jaar

Tino Kerkhof

12.70

 

Heren

Marco Scholtens

11.43

 

 

 

 

DAMES

50 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Isobel Bowring

33.02

 

11 jaar

Sterre Keller

31.94 L

12-03-2011 Amsterdam

12 jaar

Marjolein de Vries

30.80

 

13 jaar

Sterre Keller 1999

29.82 S

02-12-2012 Zaandam

14 jaar

Sterre Keller 1999

28.67 S

01-11-2013 Dordrecht

15 jaar

Sterre Keller 1999

27.25 S

28-06-2015 Amsterdam

16 jaar

Sterre Keller 1999

27.25 S

28-06-2015 Amsterdam

17 jaar

Sterre Keller 1999

27.25 S

28-06-2015 Amsterdam

Dames

Maaike van den Brand

26.62

 

 

 

 

HEREN

50 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Marciano Lynch 1994

32.69

 

11 jaar

Marciano Lynch 1994

30.42

 

12 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

28.73 L

21-06-2013 Utrecht

13 jaar

Philippe Rivard

27.33

 

14 jaar

Alf van der Knoop 1983

25.90

 

15 jaar

Alf van der Knoop 1983

25.40

 

16 jaar

Alf van der Knoop 1983

24.38

 

17 jaar

Alf van der Knoop 1983

24.38

 

heren

Alf van der Knoop 1983

23.48

 

 

 

 

DAMES

100 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Georgette Cox

1.14.00

 

11 jaar

Sterre Keller 1999

1.13.20 S

13-02-2011 Den Haag

12 jaar

Sterre Keller 1999

1.07.60 S

12-05-2012 ’s Gravenzande

13 jaar

Sterre Keller 1999

1.04.68 S

02-12-2012 Zaandam

14 jaar

Sterre Keller 1999

1.02.80 S

01-12-2013 Den Haag

15 jaar

Sterre Keller 1999

59.51 S

28-06-2015 Amsterdam

16 jaar

Sterre Keller 1999

59.51 S

28-06-2015 Amsterdam

17 jaar

Sterre Keller 1999

59.51 S

28-06-2015 Amsterdam

dames

Maaike van den Brand

58.51

 

 

 

 

HEREN

100 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Alf van der Knoop 1983

1.10.00

 

11 jaar

Alf van der Knoop 1983

1.10.00

 

12 jaar

Cees-Jan Winkel

1.01.60

 

13 jaar

Kilian Xavier de kruyf Molina 2000

59.98 S

02-02-2014 Amsterdam

14 jaar

Jakub Foytl

54.87

 

15 jaar

Jakub Foytl

54.87

 

16 jaar

Alf van der Knoop 1983

53.14

 

17 jaar

Alf van der Knoop 1983

53.14

 

heren

Alf van der Knoop 1983

52.46

 

 

 

 

DAMES

200 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Georgette Cox

2.39.10

 

11 jaar

Georgette Cox

2.39.10

 

12 jaar

Cynthia de Bruin

2.26.50

 

13 jaar

Sterre Keller 1999

2.21.50 L

21-04-2013 Dordrecht

14 jaar

Sterre Keller 1999

2.19.01 S

01-12-2013 Den Haag

15 jaar

Sterre Keller 1999

2.12.31 S

28-06-2015 Amsterdam

16 jaar

Sterre Keller 1999

2.12.31 S

28-06-2015 Amsterdam

17 jaar

Sterre Keller 1999

2.12.31 S

28-06-2015 Amsterdam

dames

Sterre Keller 1999

2.12.31 S

28-06-2015 Amsterdam

 

 

 

HEREN

200 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Alf van der Knoop 1983

2.37.40

 

11 jaar

Alf van der Knoop 1983

2.37.40

 

12 jaar

Cees-Jan Winkel

2.14.00

 

13 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

2.10.93 S

01-02-2014 Amsterdam

14 jaar

Jakub Foytl

2.01.56

 

15 jaar

Jakub Foytl

2.01.56

 

16 jaar

Alf van der Knoop 1983

1.56.70

 

17 jaar

Raymond vd Merwe

 

 

heren

Raymond vd Merwe

1.55.32

 

 

 

 

DAMES

400 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Georgette Cox

5.26.40

 

11 jaar

Georgette Cox

5.26.40

 

12 jaar

Cynthia de Bruin

5.02.10

 

13 jaar

Cynthia de Bruin

5.02.10

 

14 jaar

Ingrid Politiek

4.51.30

 

15 jaar

Sterre Keller 1999

4.42.39 L

14-06-2015 Eindhoven

16 jaar

Ingrid Politiek

4.38.60

 

17 jaar

Ingrid Politiek

4.38.60

 

dames

Ingrid Politiek

4.35.90

 

 

 

 

HEREN

400 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Alf van der Knoop 1983

5.20.80

 

11 jaar

Alf van der Knoop 1983

5.20.80

 

12 jaar

Cees-Jan Winkel

4.41.00

 

13 jaar

Cees-Jan Winkel

4.41.00

 

14 jaar

Cees-Jan Winkel

4.18.10

 

15 jaar

Cees-Jan Winkel

4.18.10

 

16 jaar

Alf van der Knoop 1983

4.09.41

 

17 jaar

Raymond vd Merwe

 

 

heren

Raymond v.d. Merwe                   

4.01.83

 

 

 

 

DAMES

800 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Mary Kate Farrell 2004

12.56.32 S

08-02-2015 Zaandam

11 jaar

Sterre Keller 1999

13.00.96 S

07-11-2010 Zoetermeer

12 jaar

Veronique Swillens

10.26.30

 

13 jaar

Veronique Swillens

10.26.30

 

14 jaar

Ingrid Politiek

9.45.20

 

15 jaar

Ingrid Politiek

9.45.20

 

16 jaar

Ingrid Politiek

9.35.90

 

17 jaar

Ingrid Politiek

9.35.90

 

dames

Ingrid Politiek

9.35.90

 

 

 

 

HEREN

800 meter vrije slag

≤ 10 jaar

Marciano Lynch 1994

12.18.06

 

11 jaar

Marciano Lynch 1994

10.52.93

 

12 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

9.37.40

 

13 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

9.37.40

 

14 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

8.51.30

 

15 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

8.51.30

 

16 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

8.51.30

 

17 jaar

Raymond v.d. Merwe

 

 

heren

Raymond v.d. Merwe

8.23.13

 

 

 

 

DAMES

1500 meter vrije slag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

Renée Demyttenaere 2001

26.28.34 S

09-02-2014 Zaandam

13 jaar

Sterre Keller 1999

20.06.06 S

10-02-2013 Zaandam

14 jaar

Ingrid Politiek

18.56.60

 

15 jaar

Ingrid Politiek

18.56.60

 

16 jaar

Ingrid Politiek

18.38.40

 

17 jaar

Ingrid Politiek

18.38.40

 

dames

Ingrid Politiek

18.33.90

 

 

 

 

HEREN

1500 meter vrije slag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

Alf van der Knoop 1983

19.22.70

 

13 jaar

Alf van der Knoop1983

18.38.40

 

14 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

16.43.00

 

15 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

16.43.00

 

16 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

16.31.60

 

17 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

16.31.60

 

heren

Raymond van de Merwe

15.52.27

 

 

 

 

DAMES

2000 meter vrije slag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

 

 

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

27.08.89 S

09-02-2014 Zaandam

15 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

27.08.89 S

09-02-2014 Zaandam

16 jaar

Eef Hollander 1996

26.13.70 S

10-02-2013 Zaandam

17 jaar

Eef Hollander 1996

25.46.15 S

09-02-2014 Zaandam

dames

Eef Hollander 1996

25.46.15 S

09-02-2014 Zaandam

 

 

 

HEREN

2000 meter vrije slag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

 

 

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

Robert Taal

24.53.25

 

16 jaar

Alf van der Knoop

23.48.30

 

17 jaar

Alf van der Knoop

23.48.30

 

heren

Alf van der Knoop

22.55.75

 

 

 

 

 

 

DAMES

5000 meter vrije slag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

 

 

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

1.09.01.51 L

18-04-2015 Amersfoort

16 jaar

 

 

 

17 jaar

 

 

 

dames

 

 

 

 

 

 

HEREN

5000 meter vrije slag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

 

 

 

13 jaar

 

 

 

14 jaar

 

 

 

15 jaar

 

 

 

16 jaar

 

 

 

17 jaar

 

 

 

heren

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMES

100 meter wisselslag

≤ 10 jaar

Georgette Cox

1.21.80

 

11 jaar

Georgette Cox

1.21.80

 

12 jaar

Marjolein de Vries

1.16.20

 

13 jaar

Kimberley Nannes

1.14.59

 

14 jaar

Marjolein de Vries

1.14.50

 

15 jaar

Marjolein de Vries

1.14.50

 

16 jaar

Ilse Rynja 1998

1.12.30 S

27-06-2015 Amsterdam

17 jaar

Ilse Rynja 1998

1.11.18 S

11-10-2015 Roosendaal

dames

Petra Hoek

1.09.90

 

 

 

 

HEREN

100 meter wisselslag

≤ 10 jaar

Billy Heystek

1.24.30

 

11 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

1.22.92 S

21-04-2012 Rijswijk

12 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

1.12.57 S

02-06-2013 Rijswijk

13 jaar

Philippe Rivard

1.10.81

 

14 jaar

Jakub Foytl 1995

1.07.32

 

15 jaar

Alf van der Knoop

1.04.44

 

16 jaar

Alf van der Knoop

1.02.33

 

17 jaar

Alf van der Knoop

1.02.33

 

heren

Marcel Thijsse

59.75

 

 

 

 

DAMES

200 meter wisselslag

≤ 10 jaar

Mary Kate Farell 2004

3.05.74 S

21-02-2015 Leiden

11 jaar

Mary Kate Farell 2004

3.05.74 S

21-02-2015 Leiden

12 jaar

Georgette Cox

2.44.30

 

13 jaar

Georgette Cox

2.44.30

 

14 jaar

Geatane Demyttenaere 1999

2.37.66 S

21-12-2013 Den Haag

15 jaar

Geatane Demyttenaere 1999

2.31.39 S

01-02-2015 Amsterdam

16 jaar

Geatane Demyttenaere 1999

2.31.39 S

01-02-2015 Amsterdam

17 jaar

Geatane Demyttenaere 1999

2.31.39 S

01-02-2015 Amsterdam

dames

Eef Hollander 1996

2.30.77 S

28-06-2015 Amsterdam

 

 

 

HEREN

200 meter wisselslag

≤ 10 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

3.17.97 S

17-04-2011 ‘s Gravenzande

11 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

3.12.00 S

21-10-2011 ‘s Gravenzande

12 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

2.38.20

 

13 jaar

Kilian Xavier de Kruyf Molina 2000

2.30.86 S

01-02-2014 Amsterdam

14 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

2.26.70

 

15 jaar

Alf van der Knoop 1983

2.19.64

 

16 jaar

Alf van der Knoop 1983

2.15.26

 

17 jaar

Raymond v.d. Merwe

 

 

heren

Raymond van d. Merwe

2.08.98

 

 

 

 

DAMES

400 meter wisselslag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

Monique Rosbergen

5.47.90

 

13 jaar

Monique Rosbergen

5.47.90

 

14 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

5.33.32 S

05-01-2014 Den Haag

15 jaar

Gaetane Demyttenaere 1999

5.33.32 S

05-01-2014 Den Haag

16 jaar

Ingrid Politiek

5.18.00

 

17 jaar

Eef Hollander 1996

5.16.94 S

05-01-2014 Den Haag

dames

Ingrid Politiek

5.15.50

 

 

 

 

HEREN

400 meter wisselslag

≤ 10 jaar

 

 

 

11 jaar

 

 

 

12 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

5.39.30

 

13 jaar

Freek Hollander

5.22.59 L

15-03-2015 Den Haag

14 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

5.02.50

 

15 jaar

Cees-Jan Winkel 1962

5.02.50

 

16 jaar

Alf van der Knoop

4.52.74

 

17 jaar

Raymond v. d Merwe

 

 

heren

Raymond v.d. Merwe

4.27.84

 

 

Zie de verschillende bijlagen.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Diskwalificatiecodelijst 01-09-2018.pdfDiskwalificatiecodelijst 2018-2019[ ]105 kB1775 Downloads
Bewaar het bestand Reglement D Zwemmen (1).pdfReglement D Zwemmen (1).pdf[ ]513 kB1082 Downloads
Bewaar het bestand VOEDING-EN-KLEDING.pdfVoeding en kleding[ ]86 kB2489 Downloads
Bewaar het bestand wedstrijdregels.pdfWedstrijdregels[ ]121 kB2188 Downloads

Trainingsmateriaal:

Waar o.a. te koop:

www.zwemfinis.nl Bestelcode DES2013 voor  5% korting voor de leden 5% voor de club.

www.sportemotion.nl

www.activeswimwear.nl

De kleding voor de wedstrijdzwemmers is te verkrijgen bij Sport2000 in Voorburg
Koningin Julianaplein 14b
2274 JD Voorburg

 

Materiaal

advies

Prijs ong.

Afbeelding

Badmuts

Bestellen bij Perry Hayen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of comm. wedstrijdzwemmen

€ 5,-

 

Brilletje

 

 

 

Bidon

Gemakkelijk te openen/sluiten

€ 10,-

 

Pull bouy

 

€ 12,-

 

Plank

 

€ 20,-
€ 30,-

 

 

Snorkel

 

€ 35,-

 

 

Zoomers

(geen flippers!)

Kies goed aansluitende maat

€ 20 -

€ 35,-

 

 

Niet noodzakelijk.

Te koop via Perry Hayen, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tas klein

Hier past niet al het materiaal in.

€ 30,50

 

Tas groot

In het ondervak past al het materiaal.

€ 35,95

Handdoek donker blauw

klein/groot

Kan met of zonder naam geleverd worden.

€ 9,95/12,95

Met naam +
€ 5,-

 

De ledenadministrateur bij DES is een van de vele vrijwilligers van de vereniging.
Dit heeft tot gevolg dat u niet altijd direct de volgende dag een reactie op uw mail mag verwachten. Uiteraard probeert hij dat wel, maar ziekte of vakantie kunnen roet in het eten gooien.

Aanmeldingen en Wijzigingen
De ledenadministratie verwerkt de aanmelding van nieuwe leden, waarmee gelijk de maandelijkse incasso van de contributie wordt geregeld. Ook wijzigingen in uw gegevens (zoals bij verhuizing of een ander rekeningnummer) worden door de ledenadministratie verwerkt.

Alle functionarissen bij DES, die hier belang bij hebben, ontvangen maandelijks een update van de noodzakelijke gegevens van de leden die onder hun aandachtsgebied vallen. U moet hierbij denken aan de badadministrateurs, de penningmeester en de bestuursleden voor het elementair zwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo.

Hierdoor zorgen wij dat de leden te allen tijde – als dat nodig is – op het juiste (mail)adres of telefoonnummer bereikt kunnen worden.

Het is dus belangrijk dat u de ledenadministratie altijd op de hoogte brengt van iedere verandering in uw gegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U ontvangt altijd een bevestiging.

Afmelden lidmaatschap
Afmelding van het lidmaatschap alleen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt altijd een bevestigingsmail.

Indien u niet over e-mail beschikt kunt u dit melden bij onze administrateur aan het tafeltje in het zwembad. U kunt dan ter plekke een formulier “Afmelding lidmaatschap” invullen. U krijgt dan een “Bewijs afmelding lidmaatschap” mee. Bewaart u dit dan zorgvuldig, zodat u – als er onverhoopt iets misgaat met de afmelding - dit bewijs kunt overleggen.

Houdt u er ook rekening mee dat DES volgens de statuten een opzegtermijn heeft van 1 volle kalendermaand. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld op 21 november een afmelding doet, dat de maand december als opzegtermijn geldt. Het lidmaatschap is dan op 1 januari geëindigd.

Uw afmelding is gelijk een intrekking van de machtiging tot automatische incasso van de contributie. U hoeft dit dus niet nog eens afzonderlijk te doen.

Zwem- en Polovereniging DES
Postbus 636
2280AP Rijswijk

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06 11320963

Voor specifieke vragen over de contributie en ledenadministratie, zie het menu-item Ledenadministratie of klik hier. Voor alle andere overige vragen: deze kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., opsturen naar ons correspondentieadres of stellen door onderstaand contactformulier in te vullen.

De Blinkerd                                 Seinpoststraat 150 - 2586 HC Den Haag

Dag

Tijd

Activiteit

Zaterdag

08:00-08:45

08:45-09:30

elementair (ABC en zwemvaardigheid)

elementair (ABC en snorkelen en survival)

Zondag

08:45-09:30

elementair (ABC en zwemvaardigheid)

 
Overbosch                                  Vlaskamp 3 - 2592 AH Den Haag

Dag

Tijd

Activiteit

Vrijdag

16:15-17:00

17:00-17:45

elementair (ABC en zwemvaardigheid)

elementair (ABC en snorkelen en survival)

 
De Waterthor                              Thorbeckelaan 350 - 2564 BZ Den Haag

Dag

Tijd

Activiteit

Dinsdag 

17:00-17:45

17:45-18:30

elementair (ABC, zwemvaardigheid, snorkelen en survival)

elementair (ABC)

Dinsdag

 

19:15-20:00

19:30-20:15

Volwassenen

beginners elementair zwemmen + overwinnen zwemangst, angst voor water.

opleiding zwemdiploma's (ABC en zwemvaardigheid) + banenzwemmen